§ 1. [Postanowienia wstępne]

Zasady świadczenia usług online określają:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.legalnajazda.pl/ przez Usługodawcę;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. [Definicje]


1. Usługodawca: Sławomir Bystrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Bystrzejewski, ul. Mickiewicza 14/1, 40 – 092 Katowice, NIP: 6342605471, REGON: 38059843.

2. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.

3. Usługi prawne: sprzedaż treści cyfrowych w postaci wzorów pism, dokumentów, opracowań (dalej również: „usługa” lub „usługi”).§ 3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę]


1. Usługodawca oświadcza, iż wykonuje zawód adwokata.

2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może nabyć produkty dostępne pod adresem https://sklep.legalnajazda.pl/.

3. W przypadku nabycia treści cyfrowej jest ona automatycznie przesyłana po zaksięgowaniu płatności w formie wiadomości mailowej. Usługobiorca poza głównym folderem skrzynki mailowej powinien sprawdzić również folder z ofertami/reklamami i folder spam, a w razie braku e-maila umożliwiającego pobranie treści cyfrowej powinien skontaktować się z Usługodawcą.

4. Pobranie treści cyfrowej jest również możliwe od razu po opłaceniu zamówienia poprzez kliknięcie w link "Szczegóły zamówienia", a następnie w nazwę produktu.

5. Niektóre pliki mogą być przesyłane w formacie RAR lub ZIP, do otwarcia których koniecznych jest bezpłatny program do kompresji i archiwizacji danych np.WinRar. W innych przypadkach pliki przesyłane są w powszechnie znanych formatach takich jak PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Do otwarcia plików w tych formatach konieczne są np. takie programy jak Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word, Microsoft Excel, pakiet LibreOffice.

6. Usługodawca może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności osobom wskazanym jako zespół strony www.legalnajazda.pl.

7. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

8. Usługodawca wskazuje, iż umieszczone na stronie https://sklep.legalnajazda.pl treść cyfrowa, ma charakter pomocniczy i jej złożenie do odpowiedniego organu/sądu, nie gwarantuję osiągnięcia zamierzonego rezultatu. 


§ 4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.

3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.

4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.§ 5. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) dostęp do internetu;

b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie;

c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail;

2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sławomir Bystrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Bystrzejewski, ul. Mickiewicza 14/1, 40 – 092 Katowice, NIP:6342605471, REGON: 380598431, slawomir.bystrzejewski@kancelariabh.pl

(dalej: Administrator).

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. w przypadku, gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy o świadczenie pomocy prawnej z administratorem dane przetwarzane są w celu przesłania bezpłatnej analizy sprawy, w oparciu o wysłane zapytanie oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę zlecenia z administratorem:

– wykonania zawartej umowy, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– księgowości i fakturowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnia realizację usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy;

4. Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy i inne osoby pozostające w zależności służbowej od Administratora danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych celem księgowości i fakturowania podmiotem przetwarzającym dane jest biuro rachunkowe;

5. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez następujący okres czasu:

a. w przypadku, gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy z Administratorem – przez okres 3 miesięcy (przeciętny okres, w którym osoba, która otrzymała bezpłatną analizę sprawy, decyduje się na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej);

b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę z administratorem:

– dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy – przez okres wskazany w przepisach prawa dla dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tj. 6 lat;

– dane przetwarzane w celu księgowości i fakturowania przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej tj. 5 lat;

- dane mogące stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej Administratora będę przechowywane do końca okresu przedawnieniaewentualnych roszczeń przeciwko Administratora (§ 5 ust. 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach).

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ma Pan/Pani także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

7. Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO dysponuje Pan/Pani możliwością wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:

a. w przypadku, gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy z administratorem, jest warunkiem umownym, podanie danych jest dobrowolne i (za wyjątkiem adresu e-mail) nie jest niezbędne do przesłania bezpłatnej analizy sprawy;

b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę z administratorem, jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania zawartej umowy oraz księgowości i fakturowania.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020